Dimensionament de les Forces de Defensa de Catalunya III: la Força Terrestre

La Força Terrestre

Primera fase: vertebrant la força

En un termini de cinc anys haurà d’estar operatiu el que serà l’espinada de la Força Terrestre de les FDC: l’Estat Major, un centre de formació militar, i una primera unitat de combat de dimensió batalló, amb les unitats de suport necessàries per al seu funcionament.
 
L’Estat Major, és el cos d’oficials encarregats d’assessorar tècnicament als caps superiors de l’exèrcit, de distribuir les ordres i de vetllar per llur compliment. En definitiva, planificar i dirigir elfuncionament de l’organització militar.
 
El centre de formació militar serà responsable de formar en un primer moment tot el personal que s’incorpori a la Força Terrestre, tant tropa com sots-oficials i oficials. El seu personal, pel que fa als estudis superiors, s’haurà de nodrir d’experts civils en l’àmbit de l’anàlisi estratègica, alguns dels quals podran ser nacionals, però en bona part s’haurà de comptar amb els serveis d’assessors estrangers, tant civils com militars (oficials superiors retirats). Per a la formació de la tropa caldrà comptar amb els serveis d’assessors estrangers, sots-oficials retirats d’unitats prestigioses amb experiència operativa.